1. W jaki sposób dowiem się, że zostałam zakwalifikowana do programu?
Każda kandydatka spełniająca wymogi formalne opisane w regulaminie jest zakwalifikowana do konkursu. Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu następuje w trakcie uroczystej Gali, która w tym roku planowana jest na listopad 2024 roku. Termin Gali może ulec zmianie, jednak Organizator zobowiązuje się ogłosić wyniki nie później niż 30 listopada 2024 roku.
2. Jakie obszary działalności naukowej kwalifikują się do programu?
W programie mogą wziąć udział naukowczynie, które prowadzą badania w zakresie szeroko rozumianych nauk o życiu (nauki przyrodnicze - w tym nauki medyczne, biologiczne i rolnicze, np. biologia, medycyna, chemia, fizyka, astronomia, informatyka, inżynieria i matematyka). Do programu nie kwalifikują się takie dziedziny jak psychologia, pedagogika i nauki społeczne.
3. Jestem właśnie w trakcie przewodu doktorskiego. Czy jestem uprawniona do wzięcia udziału w programie?
Nie, kandydatki muszą uzyskać doktorat przed ubieganiem się o stypendium w programie*.

* Ta odpowiedź dotyczy tylko kandydatek do stypendium dla habilitantek; nie dotyczy kandydatek do stypendium dla doktorantek i kandydatek do stypendium dla magistrantek.
4. Czy są jakieś ograniczenia wiekowe dla kandydatek chcących uczestniczyć w programie?
Oferta stypendialna jest skierowana do naukowczyń, które w roku wypłacania stypendium (2025: rok kalendarzowy bezpośrednio następujący po roku, w którym zostaną wybrane stypendystki) nie ukończyły 26 lat - w przypadku kategorii magistranckiej, 32 lat - w przypadku kategorii doktoranckiej oraz 40 lat - w przypadku kategorii habilitacyjnej.
Jeżeli w trakcie swojej pracy naukowej przebywałaś na urlopie macierzyńskim przysługuje Ci prawo wydłużenia wyznaczonej granicy wiekowej o dodatkowe dwa lata na każde dziecko. Powinnaś wówczas dostarczyć zaświadczenie o przebywaniu na urlopie macierzyńskim podpisane przez kierownika jednostki administracyjnej kształcącej lub zatrudniającej.
5. Wznawiam właśnie badania naukowe po przerwie zawodowej. Czy mogę wziąć udział w programie?
Program stypendialny Dla Kobiet i Nauki ma na celu zapewnienie wsparcia dla badaczek w kontynuowaniu i rozwijaniu ich kariery naukowej. Aplikacje od kandydatek, które planują powrót do pracy zawodowej w obszarze badań naukowych po dłuższej przerwie, są mile widziane. Przyjmujemy również zgłoszenia od kandydatek, które, osiągnąwszy satysfakcjonujące wyniki badań w jednej dziedzinie nauki, planują podjąć badania w innym obszarze.
6. Czy będąc zatrudnioną w jednostce badawczej na pół etatu mogę ubiegać się o stypendium w programie?
Wymiar czasu pracy nie jest kryterium stanowiącym o możliwości ubiegania się o stypendium. Dlatego w programie mogą wziąć udział zarówno te panie, które pracują na pełen etat, jak i pracujące w niepełnym wymiarze godzin.
7. Z jakimi zobowiązaniami wiąże się uzyskanie nagrody pieniężnej od L'Oréal Polska w ramach programu Dla Kobiet i Nauki? Do czego poza prowadzeniem badań jest zobowiązana stypendystka programu w trakcie wypłacania nagrody?
W okresie wypłacania nagrody, każda ze stypendystek będzie miała za zadanie prowadzenie badań naukowych, w celu uzyskania odpowiedniego stopnia naukowego. W przypadku zaprzestania przygotowywania przez stypendystkę pracy magisterskiej, rozprawy doktorskiej albo rozprawy habilitacyjnej jest ona zobowiązana do poinformowania o tej okoliczności organizatorów programu. W przypadkach zaprzestania pracy naukowej przez stypendystkę, organizatorzy konkursu uprawnieni są do zaprzestania wypłacania nagrody.
8. Czy akceptowane są zgłoszenia grupowe?
Nie. Nagrody są przyznawane badaczkom jedynie indywidualnie.
9. Na co mogę wykorzystać pieniądze pozyskane dzięki otrzymaniu stypendium w programie?
Program stypendialny Dla Kobiet i Nauki ma na celu zapewnienie wsparcia dla naukowczyń w kontynuowaniu i rozwijaniu ich kariery naukowej. Jednak stypendystki programu mogą przeznaczyć nagrodę finansową na dowolny, wybrany przez siebie cel.
10. Co powinno obejmować zgłoszenie kandydatki?
Kandydatki na etapie pracy magisterskiej do formularza zgłoszeniowego powinny dołączyć:
 1. życiorys,
 2. kopię dyplomu licencjata lub potwierdzone przez dziekanat uczestnictwo w jednolitych studiach magisterskich,
 3. krótki opis planów naukowych na najbliższy rok (maksimum 1 strona),
 4. opinię promotora lub opiekuna naukowego,
 5. wykaz publikacji naukowych,
 6. kopie najważniejszych publikacji.
Doktorantki i habilitantki załączają następujące dokumenty:
 1. życiorys z uwzględnieniem miejsc zatrudnienia oraz międzynarodowych i krajowych staży naukowych,
 2. kopie dyplomów, dokumentujących wyższe wykształcenie, potwierdzenie notarialne nie jest wymagane
 3. krótki opis dotychczasowego przebiegu pracy naukowej z informacją o zakresie prowadzonych badań i stosowanych metodach badawczych (maksimum 1 strona)
 4. krótki opis planów naukowych na najbliższy rok z informacją o możliwości praktycznego wykorzystania realizowanego projektu (maksimum 1 strona)
 5. opinię promotora lub opiekuna naukowego lub kierownika jednostki administracyjnej (Wydziału, Instytutu, Katedry lub Zakładu), w której habilitantka wykonuje badania naukowe
 6. wykaz publikacji naukowych wraz z aktualnym dla roku publikacji Impact Factor czasopisma, w którym prace opublikowano
 7. kopie najważniejszych publikacji (maksimum pięć).
11. Czy mogę korzystać ze stypendium programu Dla Kobiet i Nauki pobierając równolegle inne stypendium?
Tak. Stypendystki programu Dla Kobiet i Nauki mogą pobierać równolegle środki pieniężne z innych nagród, stypendiów czy grantów, ale środki te muszą zostać zadeklarowane przez kandydatkę na etapie składania aplikacji do programu. Stypendystki programu Dla Kobiet i Nauki powinny również powiadomić organizatorów, jeśli po przyznaniu stypendium w programie L’Oréal otrzymały inny grant lub nagrodę pieniężną.
12. Mam problemy z przesłaniem zgłoszenia online. Gdzie mogę szukać pomocy?
Jeśli wystąpiły problemy techniczne lub kłopoty z przesłaniem zgłoszenia online bardzo prosimy o kontakt z nami.
13. Jak założyć konto uprawniające do aplikacji do programu?
Jak założyć konto:
 • Proszę wejść na stronę www.lorealdlakobietinauki.pl i w zakładce "Dla Kandydatek" kliknąć w przycisk "Aplikuj" (znajduje się na dole strony).
 • • Po kliknięciu w przycisk "Aplikuj" następuje przeniesienie do strony www.forwomeninscience.com. Aby bezpośrednio przejść do pola rejestracji należy kliknąć „Sign in” w prawym, górnym rogu.
 • Proszę kliknąć przycisk "Register" w części "New member"
 • Wyświetli się formularz. Proszę wypełnić dane. Na końcu formularza znajduje się przycisk "sign". Po jego kliknięciu następuje przeniesienie do strony informującej o dokonanej rejestracji.
 • Na wskazany w formularzu adres mailowy, zostanie wysłany mail z loginem i hasłem do utworzonego konta.
 • Po otrzymaniu dostępu możliwe jest zgłoszenie wniosku do programu.
14. Czy mogę się zgłosić do programu, jeśli prowadzę pracę badawczą na zagranicznym uniwersytecie?
Zgodnie z założeniami, program jest skierowany do naukowczyń, które mają miejsce zamieszkania na terenie Polski i prowadzą prace badawcze. Jednak nie określamy miejsca wykonywania pracy badawczej. Prowadzenie badań na zagranicznej uczelni nie dyskwalifikuje z możliwości wzięcia udziału w konkursie.
15. Czy w przypadku otrzymania stypendium umowa dotycząca wypłaty nagrody jest podpisywana także przez Instytucję naukową, na której prowadzę prace badawcze?
Nie, umowa jest podpisywana tylko pomiędzy stypendystką a firmą L'Oréal Polska. Uczelnie nie są stroną umowy, a stypendium jest wypłacane na rachunek bankowy wskazany przez stypendystkę.
16. W jakim języku powinny być złożone dokumenty aplikacyjne?
Rejestracja i zgłoszenia do programu przyjmowane są przez międzynarodową stronę, na której formularz aplikacyjny jest w języku angielskim. Również zgłoszenie do programu i wszystkie dokumenty aplikacyjne (poza kopiami dyplomów) powinny być w języku angielskim.
17. Jak powinna wyglądać treść zgody podpisanej przez Dziekana lub kierownika jednostki kształcącej lub zatrudniającej kandydatkę?
Wzór zgody znajduje się w zakładce „Dla Kandydatek”, na dole strony w „Plikach do pobrania”. Skan dokumentu należy dołączyć do aplikacji.
18. Czy zgłoszenie może być podpisane przez Prodziekana a nie Dziekana Wydziału?
Tak, Prodziekan może jak najbardziej podpisać zgłoszenie w zastępstwie za Dziekana.
19. W którym miejscu formularza powinnam dodać pliki "Zgoda dziekana lub dyrektora jednostki kształcącej lub zatrudniającej" oraz "Oświadczenie"?
Pliki należy dołączyć w miejscu przeznaczonym na dodanie CV. System pozwala na dołączenie dowolnej liczby dokumentów.
20. Chcę zgłosić się do programu jednak przewiduję, że termin obrony mojej pracy magisterskiej/ doktorskiej/ habilitacyjnej przypadnie przed 30 listopada 2024 r. w przypadku wygranej w konkursie. Czy to oznacza, że wypłata stypendium nie będzie kontynuowana po obronie pracy?
Zgodnie z zapisami Regulaminu w przypadku otrzymania stypendium będzie ono wypłacone jednorazowo jeśli stypendystka będzie kontynuować badania prowadzące do uzyskania kolejnego stopnia naukowego. Jednocześnie stypendystka jest zobowiązana poinformować prof. Ewę Łojkowską - przewodniczącą Jury programu oraz przedstawicieli programu ze strony firmy L'Oréal Polska o otrzymaniu kolejnego stopnia naukowego.
21. Czy w związku z dwuetapową ewaluacją zgłoszeń dowiem się wcześniej, czy moja praca została pozytywnie oceniona i znalazła się w puli prac skierowanych do oceny Jury?
Cząstkowe wyniki oceny prac na poszczególnych etapach nie będą przekazywane kandydatkom, a ogłoszenie stypendystek 24. edycji nastąpi podczas Gali wręczenia stypendiów.
22. Czy aby aplikować do programu trzeba posiadać polskie obywatelstwo?
Zgodnie z zapisami Regulaminu w programie mogą brać udział kandydatki, które mają miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Wymogiem nie jest natomiast posiadanie polskiego obywatelstwa.
23. Kiedy zostaną ogłoszone stypendystki 24. edycji Programu?
Zgodnie z zapisami Regulaminu oficjalne ogłoszenie wyników nastąpi nie później niż do 30 listopada 2024 roku. Wcześniej o wynikach dowiedzą się tylko i wyłącznie wyłonione stypendystki.