Agnieszka Słowik

Życiorys naukowy: Od ukończenia studiów medycznych w Akademii Medycznej w Krakowie pracuje w Klinice Neurologii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Po obronie pracy doktorskiej na temat reakcji stresowej w ostrym okresie udaru mózgu i uzyskaniu II stopnia specjalizacji z neurologii, od 1998 roku, pełniła funkcję ordynatora Oddziału Udarowego Kliniki. Czas dzieliła między działalność kliniczną, dydaktyczną i naukową.

Trzykrotnie odbyła kilkumiesięczne staże z zakresu neurologii klinicznej i genetyki na Uniwersytecie Rochester w USA. Jest współautorką kilku grantów z zakresu udaru mózgu i chorób zwyrodnieniowych mózgu finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji. Od początku pracy w Klinice Neurologii prowadzi Koło Naukowe przy Oddziale Udarowym. Stąd rekrutuje się większość jej współpracowników.

Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Neurologicznego, European Neurological Society i American Academy of Neurology. Recenzentka dla wielu różnych czasopism międzynarodowych, w tym Stroke i Neurology. Trzykrotnie była laureatką nagród naukowych. W 2005 roku – Nagrody Indywidualnej Ministra Edukacji i Sportu oraz Nagrody im. Józefa Babińskiego przyznawanej przez Polskie Towarzystwo Neurologiczne, a w 2006 roku – Nagrody Zespołowej Ministra Edukacji i Nauki.

Praca badawcza i jej znaczenie: Głównym przedmiotem jej zainteresowań naukowych jest udar mózgu i choroby zwyrodnieniowe mózgu. W połowie lat 90-tych założyła Udarową Bazę Danych, która gromadzi, do celów naukowych, wystandaryzowane informacje dotyczące danych demograficznych, czynników ryzyka udaru, stanu klinicznego, wczesnych i późnych powikłań oraz rocznej prognozy w zakresie jakości życia po udarze i śmiertelności. Informacje zawarte w bazie danych stanowią podstawę prowadzonych w Klinice Neurologii badań naukowych dotyczących aspektów klinicznych udaru mózgu. Od 1999 roku jej zainteresowanie skupiło się na genetyce udaru mózgu, co było przedmiotem jej pracy habilitacyjnej. W 2001 roku stworzyła Laboratorium Biologii Molekularnej przy Klinice Neurologii CM UJ. Aktualnie laboratorium prowadzi samodzielne badania genetyczne z zakresu udaru mózgu, stwardnienia bocznego zanikowego i choroby Alzheimera. Jego utrzymanie i wyposażenie finansowane jest z uzyskanych grantów KBN oraz licznych badań statutowych i własnych.

 


Powrót