d2
Joanna Skommer

Urodziłam się w 1980 roku w Poznaniu. Wczesne lata szkolne spędziłam w maleńkiej miejscowości Żołędnica w województwie leszczyńskim. W wieku 10 lat wraz z rodzicami przeprowadziliśmy się z powrotem do Poznania, gdzie kontynuowałam naukę w szkole podstawowej, a następnie w X Liceum Ogólnokształcącym. Już w szkole średniej moje zainteresowania koncentrowały się na naukach przyrodniczych, z sukcesami brałam udział
w olimpiadach biologicznych oraz zostałam nagrodzona wolnym wstępem na kierunek Biotechnologia na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu.

W czasie studiów rozwijałam pasje naukowe aktywnie uczestnicząc w działalności Studenckiego Koła Naukowego. Dzięki promotorowi pracy magisterskiej, prof. Annie Goździckiej-Józefiak, rozpoczęłam pracę nad projektem badawczym łączącym biologię molekularną z aplikacjami medycznymi, badając genetyczne podłoże zespołu policystycznych jajników, powszechnego schorzenia endokrynologicznego kobiet w wieku reprodukcyjnym. Wyniki mojej pracy opublikowane zostały w punktowanym czasopismie zagranicznym Eur J Gynecol Oncol.

Po obronie pracy magisterskiej otrzymałam propozycję wyjazdu na staż naukowy do Finlandii, na Wydział Medycyny University of Kuopio. Tam dołączylam do grupy prof. Jukki Pelkonena, gdzie rozpoczęłam badania nad nowymi induktorami apoptozy w ludzkich liniach komórkowych ziarniniaka drobnogrudkowego. Wraz ze współpracownikami opublikowaliśmy szereg publikacji w prestiżowych czasopismach naukowych, takich jak Leukemia Research czy Experimental Hematology.

Moje badania nad anty-nowotworowym działaniem kurkumy, naturalnego polifenolu uzyskiwanego z azjatyckiej rośliny Curcuma longa, spotkały się ze szczególnie życzliwym odbiorem ze strony pacjentów oraz lekarzy onkologów na całym świecie, stymulując rozpoczęcie terapii doświadczalnych wśród pacjentów cierpiących na chłoniaka drobnogrudkowego. W ostatnim projekcie badawczym, wykorzystując technologię mikromacierzy ekspresyjnych beadchip, wykazałam – jako pierwsza na świecie, że komórki chłoniaka drobnogrudkowego poddane ekspozycji na kurkumę wykazują obniżoną ekspresję genu CXCR4 (CXC chemokine receptor 4) oraz jego produktu białkowego (receptora odpowiedzialnego za migrację komórek nowotworowych do tkanek bogatych w czynnik SDF-1). Jest to przełomowe doniesienie, wskazujące na potencjał kurkumy jako inhibitora metastazy.

W czasie pobytu na University of Kuopio poznałam prof. Andrzeja Deptałę, kierownika Kliniki Hematologii, Onkologii i Medycyny Wewnętrznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSWiA w Warszawie, z którym rozpoczęłam niezmiernie owocną współpracę naukową, zwieńczoną powstaniem artykułu przeglądowego o roli mitochondriów oraz białek z rodziny Bcl-2 w procesie apoptozy, opublikowanego ostatnio na łamach Leukemia Research. Za swoje osiągnięcia naukowe na University of Kuopio nagrodzona zostałam ponadto stypendium z fińskiej fundacji Centre for International Mobility (CIMO).

Pobyt w Finlandii zaliczam do niezmiernie owocnych naukowo, a także niezwykle kształcących w życiu prywatnym. Staż zagraniczny stanowi dla mnie niewątpliwie ekscytującą, przynoszącą ogromny bagaż doświadczeń i mnóstwo przyjaciół przygodę, lecz również czas ciężkiej pracy i wielu wyrzeczeń. To olbrzymie wsparcie ze strony pacjentów i nadzieja na przyniesienie pomocy cierpiącym na chorobę nowotworową sprawiają, że długie godziny spędzane w laboratorium nie są ciężarem lecz prawdziwą przyjemnością.


Powrót