Karolina Brzegowy

Życiorys naukowy:

Lek. Karolina Brzegowy od II roku studiów medycznych związana jest z Katedrą Anatomii Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, gdzie do teraz prowadzi działalność naukową. Jej praca skupia się na tematyce unaczynienia ośrodkowego układu nerwowego. W trakcie studiów prowadziła badania dotyczące anatomii układu żylnego mózgu oraz wpływu zmienności anatomicznych tętnic mózgowych na krążenie oboczne w udarze mózgu.

Od 2022 r. jest kierownikiem grantu PRELUDIUM 20, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki, w ramach którego bada skrzepliny udarowe. Efektem jej dotychczasowej działalności badawczej jest sześć publikacji w renomowanych czasopismach naukowych, z czego w czterech jest wiodącym autorem. Wyniki swoich badań prezentowała podczas wystąpień na 13 krajowych i zagranicznych kongresach naukowych, w tym Radiological Society of North America (RSNA) Annual Meeting.

Za swoje wyniki i osiągnięcia naukowe otrzymała m.in. nagrodę przyznawaną przez Polską Akademię Nauk – Laur Medyczny im. dr Wacława Mayzla, stypendium Ministra Edukacji i Nauki i stypendium rektora UJ dla najlepszych studentów. Była laureatką programu „Najlepsi z Najlepszych! 4.0.” Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest także zdobywczynią pierwszego miejsca w ogólnopolskim konkursie wiedzy anatomicznej Scapula Aurea. Od dwóch lat jest członkinią Cardiovascular and Interventional Radiological Society of Europe (CIRSE). W czasie studiów odbyła staż z zakresu radiologii interwencyjnej w uniwersytecki szpitalu w Atenach.

Praca badawcza i jej znaczenie:

Udar mózgu jest drugą najczęstszą przyczyną zgonów oraz trzecią najczęstszą przyczyną niepełnosprawności na świecie. Ostry udar niedokrwienny, jeden z dwóch głównych podtypów udaru, jest spowodowany niedokrwieniem mózgu w wyniku zablokowania tętnicy mózgowej przez skrzeplinę. W swoim projekcie naukowym lek. Karolina Brzegowy bada skrzepliny udarowe pozyskane podczas mechanicznej trombektomii.

Głównym celem projektu jest zbadanie związku między składem histologicznym skrzepliny udarowej a skutecznością leczenia udaru metodami wewnątrznaczyniowymi. Ponadto, chce zbadać związek między histologią skrzepliny a obrazem skrzepliny ocenionym na podstawie badań radiologicznych i oszacować skuteczność przewidywania składu skrzepliny na podstawie obrazowania diagnostycznego wykonywanego jeszcze przed leczeniem wewnątrznaczyniowym.

Obecnie wraz zespołem badawczym lek. Karolina Brzegowy zajmuje się zbieraniem danych i wykonywaniem badań obrazowych i histologicznych skrzeplin. Wraz z zespołem wykorzystuje takie metody, jak tomografia komputerowa izolowanej skrzepliny i mikrotomografia komputerowa (mikro-CT). Celem badań jest sklasyfikowanie skrzeplin według ich głównego składnika (m.in. bogate w erytrocyty, bogate w fibrynę) i porównanie różnic w ich obrazie w badaniach radiologicznych. Analiza danych klinicznych pacjentów związanych z trombektomią mechaniczną pozwoli na ocenę wpływu składu skrzepliny na leczenie udaru.

„Obecnie skład histologiczny skrzeplin nie jest brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji dotyczących leczenia. Przypuszczam jednak, że znajomość składu skrzeplin przed leczeniem wpłynie na wybór najlepszej strategii terapeutycznej, a kompleksowa ocena skrzeplin, zarówno histologicznie, jak i radiologicznie, poszerzy wiedzę na temat udaru, co może w przyszłości przyczynić się do poprawy opieki nad pacjentami.”

Gdyby nie została naukowczynią to:

„Działalność naukowa jest jednym z moich dwóch zawodów – przede wszystkim jestem lekarką. Gdybym nie została naukowczynią, zapewne poświęciłabym się wyłącznie pracy klinicznej w szpitalu.”

Karolina Brzegowy o sytuacji kobiet badaczek i zmian na rzecz różnorodnych pod względem płci zespołów badawczych:

„Nadal istnieją dziedziny medycyny, do których kobiety są słabiej zachęcane niż mężczyźni. Jednak na przestrzeni lat wiele zmieniło się w tej kwestii na lepsze. Osobiście miałam szczęście nie doświadczyć takich sytuacji w zespole, w którym pracuję.”

„Różnorodność w zespołach naukowych zapewnia wymianę doświadczeń, dzielenie się pomysłami. Każda osoba wnosi do zespołu swoją własną, unikalną perspektywę, dopełniając innych.”


Powrót