Wioletta Rut
Wioletta Rut

Miejsce wykonywania pracy doktorskiej:

Zakład Chemii Bioorganicznej, Politechnika Wrocławska

Życiorys naukowy: Wioletta Rut jest doktorantką na Politechnice Wrocławskiej na kierunku chemia. W trakcie studiów I stopnia odbyła miesięczną praktykę w firmie Medicofarma. Na studiach II stopnia uczestniczyła w konferencji „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki”, w trakcie której wygłosiła prezentację dotyczącą swojej pracy magisterskiej. Jest autorką lub współautorką jedenastu publikacji w tym dziesięciu opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej. W trakcie studiów doktoranckich prezentowała wyniki swoich badań na jedenastu konferencjach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym w tym na International Proteolysis Society Meeting oraz Polish Peptide Symposium, gdzie dostała nagrodę główną za najlepsze wystąpienie ustne dla doktorantów. Jest kierownikiem grantu Preludium NCN i głównym wykonawcą w grancie Opus. 

Praca badawcza: Celem pracy doktorskiej Wioletty Rut jest otrzymanie selektywnych narzędzi chemicznych (substratów, inhibitorów i markerów chemicznych), których użycie pozwoli na monitorowanie aktywności medycznie ważnych enzymów z grupy proteaz cysteinowych i treoninowych. Zsyntetyzowane związki chemiczne mogą zostać wykorzystane w badaniach biologicznych funkcji tych enzymów. Wyniki uzyskane w trakcie realizacji pracy będą stanowiły dobre narzędzie do badania biologicznych funkcji proteasomu 20S i enzymów deubikwitynujących, monitorowania ich aktywności w komórce. Ponadto, użycie tych narzędzi może przyczynić się do lepszego zrozumienia roli tych enzymów w stanach patologicznych oraz skuteczniejszego leczenia m. in. nowotworów.

Droga do kariery naukowca: Wioletta Rut gdyby nie została naukowcem byłaby pewnie sportowcem. W trzeciej klasie gimnazjum złożyła dokumenty do dwóch szkół: Liceum ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym oraz Liceum o profilu sportowym. Ostatecznie wybrała profil nauk ścisłych, jednak ze sportu nie zrezygnowała. Na karierę naukową zdecydowała się w trakcie realizacji pracy magisterskiej w laboratorium prof. Marcina Drąga, wybitnego naukowca z Politechniki Wrocławskiej, który uczestniczył w tworzeniu pionierskiej metody badania proteaz. Ciekawa tematyka badawcza sprawiła, że Wioletta Rut postanowiła kontynuować badania w laboratorium prof. Drąga na studiach doktoranckich.

Zainteresowania pozanaukowe: Wioletta Rut lubi siatkówkę i pływanie.


Powrót