Agnieszka Gajewicz-Skrętna
dr
Rozwiń »

Temat pracy:
Opracowanie metod szacowania przekrojowego (read-across) wspierających proces oceny ryzyka chemicznego stwarzanego przez nanomateriały

Życiorys naukowy: Od początku kariery akademickiej jest związana z Wydziałem Chemii Uniwersytetu Gdańskiego, najpierw jako studentka (1999-2004), później słuchaczka studiów doktoranckich (2008-2013), pracownik naukowo-techniczny (2011-2013), asystent (2013- 2014), a obecnie adiunkt (od 2014). W latach 2016-2017 odbyła roczny staż podoktorski w Japonii. Wcześniej odbyła również 8 krótkoterminowych staży naukowych m. in. w USA, Japonii i Niemczech. Dr Gajewicz-Skrętna aktywnie uczestniczy w projektach naukowych pełniąc rolę kierownika – NCN lub wykonawcy – Horyzont 2020, 7. Program Ramowy, FNP, PAN-JSPS (Japan Society for the Promotion of Science). Jest autorką ponad 35 publikacji naukowych w wiodących czasopismach (m.in. Nature Nanotechnology, Nanoscale, Nanotoxicology, Chemistry of Materials). Jest również laureatką krajowych i międzynarodowych nagród i wyróżnień, m. in. laureatką stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla Wybitnych Młodych Naukowców.

Praca badawcza i jej znaczenie: Celem projektu naukowego dr Gajewicz-Skrętnej jest rozwój metod chemoinformatycznych, wspierających ocenę ryzyka chemicznego stwarzanego przez nowe oraz obecne w środowisku substancje chemiczne (ze szczególnym uwzględnieniem nanomateriałów). Jest to szczególnie istotne w obliczu obserwowanego od wielu lat systematycznego wzrostu liczby związków chemicznych, mogących stanowić poważne zagrożenie dla zdrowia człowieka. Opracowywane metody znajdują również zastosowanie w procesie komputerowego projektowania nowych, bezpiecznych dla zdrowia człowieka i środowiska naturalnego związków chemicznych, umożliwiając wybór najbardziej obiecujących kandydatów spośród wirtualnej biblioteki milionów kombinatorycznie wygenerowanych związków. W swoich badaniach dr Gajewicz-Skrętna wykorzystuje metody z zakresu chemii teoretycznej, chemometrii, statystyki oraz matematyki. Praca ma znaczenie w kontekście ograniczenia czasu i kosztów badań eksperymentalnych oraz zminimalizowania liczby testów z wykorzystaniem zwierząt laboratoryjnych.

Droga do kariery naukowca: Odkąd pamięta, zawsze fascynowała ją nauka. Już jako dziecko marzyła, by poznać tajemnice działania ludzkiego organizmu. Chciała zrozumieć skąd się biorą i jak działają leki oraz dowiedzieć się jak zaprojektować skuteczną szczepionkę. I choć pasja do odkrywania świata i jego tajemnic towarzyszy jej do dnia dzisiejszego, to jednak od dziecięcych marzeń do miejsca, w którym jest teraz prowadziła dość kręta droga. Miała jednak bardzo dużo szczęścia, ponieważ na różnych etapach edukacji a następnie prowadzonych badań, wspierały i inspirowały ją wyjątkowe osoby, służące radą, zachętą i krytyką podawanymi w doskonale wyważonych proporcjach.

Zainteresowania pozanaukowe: Chemoinformatyka to naukowa pasja dr Gajewicz-Skrętnej, którą w wolnych chwilach łączy z pasją do biegania, marząc o zdobyciu Korony Maratonów Świata. Świat uchwycony w obiektywie aparatu fotograficznego, historia XIX i XX wieku oraz literatura orientalna uzupełniają obszar jej zainteresowań.

Marta Mańczuk
dr
Rozwiń »

Temat pracy:
Choroby cywilizacyjne - ocena czynników ryzyka związanych ze stylem życia

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:

Zakład Epidemiologii i Prewencji Nowotworów, Pracownia Prewencji Pierwotnej, Centrum Onkologii – Instytut im. M. Skłodowskiej-Curie w Warszawie

Życiorys naukowy: Absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku matematyka. Od 2004 r. związana z Zakładem Epidemiologii i Prewencji Nowotworów w Centrum Onkologii – Instytucie im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie. Po obronie doktoratu wygrała konkurs na stanowisko adiunkta i objęła funkcję kierownika Pracowni Prewencji Pierwotnej Nowotworów, którą pełni obecnie. Od 2004 r. zaangażowana w realizację międzynarodowych naukowych projektów badawczych na stanowisku koordynatora projektu. W 2012 r. zdała państwowy egzamin i uzyskała certyfikat zarządzania projektami IPMA (International Project Management Association). Od 2014 r. aktywnie uczestniczy w pracach nad Strategią Walki z Rakiem w Polsce 2015-2024. W 2013 r. otrzymała nagrodę Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta „Senior Advanced Research Award” i w latach 2014-2015 otrzymała stypendium w Nowym Jorku w Mt Sinai School of Medicine. Zaangażowana w realizację Narodowego programu zwalczania chorób nowotworowych. Współpracowała również z Krajową Radą ds. Onkologii w zakresie prewencji pierwotnej. Od 2014 r. uczestniczy w pracach nad Strategią Walki z Rakiem w Polsce. Od 2016 r. ekspertka Polskiej Ligi Walki z Rakiem w zakresie prewencji pierwotnej nowotworów. Dr Mańczuk jest współautorką ponad 30 publikacji naukowych, opublikowanych w międzynarodowych pismach, niemal 20 książek, raportów i monografii oraz ponad 50 prezentacji i wystąpień na naukowych forach międzynarodowych.

Praca badawcza: Badania prowadzone przez dr Mańczuk mają na celu ocenę wielkości narażenia na związane ze stylem życia czynniki ryzyka przewlekłych chorób niezakaźnych oraz identyfikację interwencji poprawiających stan zdrowia populacji Polski. Styl życia jest jednym z najważniejszych determinantów zdrowia jednostki i całej populacji. W Polsce pierwszą przyczyną umieralności wśród mężczyzn i kobiet są choroby układu krążenia, drugą natomiast są nowotwory[1]. Te dwie obszerne grupy schorzeń łączą podobne czynniki ryzyka związane z codziennymi wyborami dotyczącymi stylu życia. Ponadto, te same czynniki ryzyka mogą prowadzić do wielu zaburzeń metabolicznych i innych chorób, takich jak cukrzyca, zespół metaboliczny, nadciśnienie, otyłość,  które mają istotny wpływ na jakość życia a nieleczone prowadzą do poważniejszych problemów zdrowotnych i przedwczesnej śmierci.

Droga do kariery naukowca: W 2004 r., będąc na V roku studiów matematycznych trafiła do Centrum Onkologii – Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie. Została w Instytucie jako koordynator międzynarodowego projektu badawczego HEM. Dzięki temu dr Mańczuk miała okazję poznawać świat zdrowia publicznego, epidemiologii oraz zastosowań metod matematycznych w naukach medycznych. Po decyzji o przyznaniu grantu na stworzenie pierwszej w Polsce prospektywnej kohorty obserwacyjnej zdecydowała się na doktorat z nauk medycznych. Dla mgr matematyki poznawanie mnóstwa zagadnień z zakresu biologii medycznej było nie lada wyzwaniem, ale jednocześnie fascynującą podróżą.

Zainteresowania pozanaukowe dr Mańczuk to m. in. psychologia człowieka, kształtowanie się relacji międzyludzkich. Dr Mańczuk bardzo lubi też czytać oraz chodzić po górach. Poza tym uwielbia podróże do egzotycznych miejsc, w których można obserwować zwierzęta w ich naturalnym środowisku. Jej marzeniem jest odwiedzić wyspy Galapagos.

[1] Dane Głównego Urzędu Statystycznego: http://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ludnosc/ludnosc/statystyka-zgonow-i-umieralnosci-z-powodu-chorob-ukladu-krazenia,22,1.html

Anna Michalska
dr
Rozwiń »

Temat pracy:
Identyfikacja kluczowych parametrów wybranych sposobów suszenia mających wpływ na termolabilność i interakcje związków bioaktywnych w proszkach owocowych

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:

Zakład Chemii i Biodynamiki Żywności, Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie

Życiorys naukowy: Jest absolwentką biotechnologii wydziału Biologii i Biotechnologii Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. W 2009 roku obroniła pracę doktorską w Instytucie Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie. W latach 2009-2011 odbyła 18-miesięczny staż podoktorski na Uniwersytecie Badań Stosowanych (University of Applied Sciences and Arts, Western Switzerland, HES-SO Valais-Wallis; Sion) w Szwajcarii w ramach stypendium SCIEX. Dr Anna Michalska odbyła również szereg staży naukowych m.in. na Uniwersytecie Miguela Hernandeza (Hiszpania), Norweskim Uniwersytecie Technologicznym (Norwegia), Uniwersytecie Stanforda (Stany Zjednoczone), biorąc udział w programie TOP500 Innovators finansowanym ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, oraz w Institute of Industrial Fermentations – CSIC (Hiszpania) i na Uniwersytecie Hacettepe w Turcji. Dr Anna Michalska jest autorką 35 publikacji naukowych w czasopismach krajowych i międzynarodowych oraz dwóch rozdziałów w książkach. Jest laureatką nagród naukowych m.in. „Pro Scienta et Vita”. W ciągu 5 ostatnich lat jej badania zostały 7-krotnie nagrodzone na konferencjach krajowych i międzynarodowych. Dr Anna Michalska jest również stypendystką programu „Start” Fundacji Nauki Polskiej, laureatką stypendium dla Wybitnych Młodych Naukowców przyznawanego przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Jest zaangażowana jako kierownik i uczestnik kilku projektów badawczych. Obecnie kieruje grantem przyznanym przez Narodowe Centrum Nauki.

Praca badawcza: Dr Michalska prowadzi pionierskie w skali kraju badania nad opracowaniem obróbki wstępnej i doborem odpowiedniego sposobu suszenia dla owoców popularnych w Polsce tj. jabłka, śliwki, czarnej porzeczki, aronii i żurawiny. Przy współpracy z wiodącymi ośrodkami naukowymi Europy została opracowana technologia, która pozwala na otrzymanie proszków owocowych o pożądanej zawartości związków biologicznie aktywnych. Proszki te o potencjalnym działaniu prozdrowotnym mogą być alternatywą dla stosowanych powszechnie w przemyśle spożywczym sztucznych dodatków czy suplementów. Dr Michalska dowiodła, że zastosowanie innowacyjnych kombinacji suszenia, łączące metody tradycyjne i nowoczesne, może zminimalizować utratę naturalnych związków bioaktywnych w produkcie.

Droga do kariery naukowca: Od szkoły podstawowej jej życie związane było ze sportem: najpierw gimnastyka sportowa, potem tenis, badminton. Wybrała jednak naukę ze względu na większe możliwości rozwoju. Pisanie pracy magisterskiej upewniło ją w tym przekonaniu. Temat, nad którym pracowała (analiza związków biologicznie aktywnych, czyli tych wpływających pozytywnie na zdrowie człowieka w zbożach) tak bardzo ją zafascynował, że postanowiła rozwijać swoją pasję w kierunku proszków owocowych.

Zainteresowania pozanaukowe: W wolnym czasie uwielbia podróżować oraz spędzać czas z bliskimi. Jej pasją jest muzyka oraz snowboard. Jest również miłośniczką kina.

Monika Riegel
mgr
Rozwiń »

Temat pracy:
Mózgowe mechanizmy pamięci asocjacyjnej bodźców werbalnych nacechowanych emocjonalnie – badania behawioralne oraz z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI)

Miejsce wykonywania pracy doktorskiej:

Centrum Neurobiologii, Pracownia Obrazowania Mózgu, Instytut Biologii Doświadczalnej im. M. Nenckiego PAN

Życiorys naukowy: Jest doktorantką w Pracowni Obrazowania Mózgu w Instytucie Nenckiego. Ukończyła studia magisterskie z zakresu psychologii na MISH UW. Odbyła kilka staży zagranicznych, m. in. w Szwajcarii, Kanadzie, Niemczech i USA. W 2012 r. otrzymała stypendium i ukończyła semestr studiów na Uniwersytecie McGill w Montrealu, realizując Integrated Program in Neuroscience. Kieruje dwoma projektami badawczymi finansowanymi w ramach grantów NCN Preludium oraz NCN Etiuda. Oba granty realizuje we współpracy ze Swiss Center for Affective Sciences  w Genewie, gdzie przez 9 miesięcy będzie prowadzić swoje badania. W 2017 r. uzyskała stypendium FNP START dla wybitnych młodych naukowców i finansowanie miesięcznego stażu na Boston College. W tym roku została także laureatką programu MNiSW Mobilność Plus, zdobywając finansowanie na 2-letni staż podoktorski na New York University. Podejmuje działalność popularyzatorską i otrzymała nagrodę za najlepszą prezentację ustną na konferencji Neuronus IBRO & IRUN Nerusocience Forum w Krakowie. Swój projekt prezentowała także na wielu innych konferencjach zagranicznych i krajowych, w tym International Conference on Memory w Budapeszcie oraz Organization for Human Brain Mapping Annual Meeting w Genewie i Vancouver. Jest autorką i współautorką dziewięciu publikacji, zaś kolejna publikacja jest w trakcie recenzji.

Praca badawcza i jej znaczenie: Emocje dotykają niemal wszystkich aspektów funkcjonowania człowieka oraz wpływają na inne procesy umysłowe, takie jak pamięć (Holland & Kensinger, 2013). Wiele badań potwierdziło powszechne przekonanie, że wydarzenia, które budzą silne emocje są przez nas lepiej pamiętane (Mather & Sutherland, 2011). Jednakże wyniki innych badań wykazały, że emocje mogą nawet osłabiać pamięć niektórych informacji (Dolcos & Denkova, 2014). Brak jednoznacznych wniosków nt. wpływu emocji na zapamiętywanie i przypominanie (Chiu et al., 2013; Riegel et al., 2016) stał się motywacją do badań Moniki Riegel. Badaczka łączy wiedzę z dziedziny psychologii i biologii z nowoczesnymi metodami obrazowania ludzkiego mózgu, zaawansowanymi metodami analizy statystycznej oraz programowaniem. W ramach studiów doktoranckich w Pracowni Obrazowania Mózgu prowadzi badania na gruncie dynamicznie rozwijającej się dziedziny, jaką jest neuronauka poznawcza i afektywna. Głównym celem jej badań jest poznanie mózgowych mechanizmów wpływu emocji na procesy zapamiętywania i przypominania. Prowadzi eksperymenty z udziałem zdrowych osób, wykorzystując metodę funkcjonalnego rezonansu magnetycznego (fMRI). Interesują ją nie tylko struktury zaangażowane w te procesy, ale i dynamika połączeń między nimi.

Droga do kariery naukowca: Rozpoczynając Międzywydziałowe Indywidualne Studia Humanistyczne na Uniwersytecie Warszawskim Monika Riegel nie przypuszczała, dokąd mogą ją zaprowadzić. Wiedziała jedynie, że bardzo interesuje ją człowiek i jego psychika, dlatego równolegle do studiów w Instytucie Anglistyki rozpoczęła studia na Wydziale Psychologii. Szybko zorientowała się, że najtrudniejszym i najbardziej pociągającym dla niej zagadnieniem jest funkcjonowanie ludzkiego mózgu, dlatego zaczęła konsekwentnie rozwijać swoje zainteresowania zarówno na zajęciach, jak i dodatkowych stażach dających przedsmak pracy naukowej. Wybór kariery naukowej był dla niej naturalną ścieżką rozwoju jej zainteresowań i poszukiwania odpowiedzi na nurtujące ją pytania.

Zainteresowania pozanaukowe: Monika Riegel uprawia wspinaczkę sportową i tradycyjną. Jest zapaloną taterniczką, wspinała się także w Szwajcarii, USA, Kanadzie, Kirgistanie. Interesuje się również wschodnią muzyką tradycyjną – tzw. śpiewem białym, uwielbia też eksperymenty kulinarne.

Wioletta Rut
dr inż.
Rozwiń »

Temat pracy:
Zastosowanie naturalnych i nienaturalnych aminokwasów w otrzymywaniu aktywnych i specyficznych markerów dla proteaz cysteinowych i treoninowych

Miejsce wykonywania pracy doktorskiej:

Zakład Chemii Bioorganicznej, Politechnika Wrocławska

Życiorys naukowy: Wioletta Rut jest doktorantką na Politechnice Wrocławskiej na kierunku chemia. W trakcie studiów I stopnia odbyła miesięczną praktykę w firmie Medicofarma. Na studiach II stopnia uczestniczyła w konferencji „Wpływ młodych naukowców na osiągnięcia polskiej nauki”, w trakcie której wygłosiła prezentację dotyczącą swojej pracy magisterskiej. Jest autorką lub współautorką jedenastu publikacji w tym dziesięciu opublikowanych w czasopismach z listy filadelfijskiej. W trakcie studiów doktoranckich prezentowała wyniki swoich badań na jedenastu konferencjach o zasięgu lokalnym i międzynarodowym w tym na International Proteolysis Society Meeting oraz Polish Peptide Symposium, gdzie dostała nagrodę główną za najlepsze wystąpienie ustne dla doktorantów. Jest kierownikiem grantu Preludium NCN i głównym wykonawcą w grancie Opus. 

Praca badawcza: Celem pracy doktorskiej Wioletty Rut jest otrzymanie selektywnych narzędzi chemicznych (substratów, inhibitorów i markerów chemicznych), których użycie pozwoli na monitorowanie aktywności medycznie ważnych enzymów z grupy proteaz cysteinowych i treoninowych. Zsyntetyzowane związki chemiczne mogą zostać wykorzystane w badaniach biologicznych funkcji tych enzymów. Wyniki uzyskane w trakcie realizacji pracy będą stanowiły dobre narzędzie do badania biologicznych funkcji proteasomu 20S i enzymów deubikwitynujących, monitorowania ich aktywności w komórce. Ponadto, użycie tych narzędzi może przyczynić się do lepszego zrozumienia roli tych enzymów w stanach patologicznych oraz skuteczniejszego leczenia m. in. nowotworów.

Droga do kariery naukowca: Wioletta Rut gdyby nie została naukowcem byłaby pewnie sportowcem. W trzeciej klasie gimnazjum złożyła dokumenty do dwóch szkół: Liceum ogólnokształcącego o profilu biologiczno-chemicznym oraz Liceum o profilu sportowym. Ostatecznie wybrała profil nauk ścisłych, jednak ze sportu nie zrezygnowała. Na karierę naukową zdecydowała się w trakcie realizacji pracy magisterskiej w laboratorium prof. Marcina Drąga, wybitnego naukowca z Politechniki Wrocławskiej, który uczestniczył w tworzeniu pionierskiej metody badania proteaz. Ciekawa tematyka badawcza sprawiła, że Wioletta Rut postanowiła kontynuować badania w laboratorium prof. Drąga na studiach doktoranckich.

Zainteresowania pozanaukowe: Wioletta Rut lubi siatkówkę i pływanie.

Anna Konturek-Cieśla
mgr
Rozwiń »

Temat pracy:
Wpływ oksygenazy hemowej-1 i G-kwadrupleksów na stabilność genomową w patogenezie ostrych białaczek szpikowych (AML)

Miejsce wykonywania pracy magisterskiej:

Zakład Biotechnologii Medycznej, Uniwersytet Jagielloński

Życiorys naukowy: Anna Konturek-Cieśla jest studentką kierunku Biotechnologia molekularna na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie. Pracę magisterską wykonuje w Zakładzie Biotechnologii Medycznej pod bezpośrednim kierownictwem dr Karoliny Bukowskiej-Strakovej oraz pod opieką prof. dr hab. Alicji Józkowicz. W 2015 roku ukończyła praktykę zawodową w laboratorium diagnostyki Instytutu Pediatrii Katedry Immunologii Klinicznej i Transplantologii Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Krakowie. Obecnie odbywa staż w Zakładzie Hematologii Molekularnej na Uniwersytecie w Lund w Szwecji. Anna Konturek-Cieśla jest współautorką 1 publikacji naukowej oraz tegoroczną laureatką konkursu „Najlepsi z Najlepszych! 2.0.” ogłoszonego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. W roku akademickim 2016/2017 otrzymała Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla najlepszych studentów, ponadto jest dwukrotną beneficjentką Stypendium Rektora oraz Stypendiów JUNIOR i MASTER dla najlepszych studentów finansowanych z dotacji KNOW. Prezentowała uzyskane wyniki na konferencjach naukowych o zasięgu ogólnopolskim oraz międzynarodowym. Aktywnie działa na rzecz promowania nauki oraz angażuje się w działalność Studenckiego Koła Naukowego Immunohematologii UJ.

Praca badawcza i jej znaczenie: Praca ma na celu poznanie molekularnych mechanizmów odpowiedzialnych za zaburzenie stabilności genetycznej w komórkach hematopoetycznych, które może prowadzić do powstawania ostrych białaczek szpikowych u dzieci. Anna Konturek-Cieśla w swojej pracy naukowej bada procesy utrzymujące stabilność genetyczną zarówno w prawidłowych komórkach hematopoetycznych jak i w czasie rozwoju ostrych białaczek szpikowych u dzieci. W szczególności Anna Konturek-Cieśla bada czy białko ochronne, oksygenaza hemowa-1, może wpływać na lokalną architekturę chromatyny poprzez stabilizację struktur tzw. G-kwadrupleksów.

Droga do kariery naukowca: Ciekawość i pragnienie poznania prowadziły ją od najmłodszych lat przez rozmaite dziedziny: od Małych Słowianek, przez szkoły językowe, koło historyczne i literatury XX wieku aż po studia biotechnologiczne. Szkoła podstawowa i gimnazjum dały jej podstawy wiedzy ogólnej, liceum zaś bardziej ukierunkowanej. Studia biotechnologiczne nie były wyborem przypadkowym, a decyzją podyktowaną wszechstronnymi zainteresowaniami i holistycznym podejściem do zrozumienia nauki. Chociaż przyznaje, że myślała również o medycynie lub filozofii, od zawsze była pewna, że w swojej pracy chciałaby mieć możliwość docierania do nowych prawd, choćby najmniejszych. Dlatego gdyby nie mogła zajmować się odpowiadaniem na pytania biologiczne, zapewne próbowałaby znaleźć odpowiedzi w innych dziedzinach. To co udało jej się dotychczas osiągnąć zawdzięcza wielu kobietom: wychowawczyni w liceum, nauczycielkom i pedagogom, opiekunom naukowym na studiach. Najwięcej jednak, jak sama mówi, zawdzięcza swojej mamie.

Zainteresowania pozanaukowe: W czasie wolnym lubi oglądać filmy kina współczesnego, słuchać gry na wiolonczeli, mówić wieloma językami, smakować nowych potraw. Po prostu lubi poznawać.