Bernadeta Szewczyk
dr hab.
Rozwiń »

Temat pracy:
Rola receptora 5-HT1A, cynku oraz ich wzajemnych interakcji w etiologii i terapii depresji

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk, Zakład Neurobiologii.

Praca naukowa dr hab. Szewczyk poświęcona jest zrozumieniu molekularnego podłoża depresji, wyjaśnianiu mechanizmów odpowiedzialnych za działanie leków przeciwdepresyjnych i poszukiwaniu nowych związków o właściwościach przeciwdepresyjnych. Obecnie jej celem jest określenie roli cynku w etiologii depresji, wskazanie mechanizmów leżących u podstaw przeciwdepresyjnego działania cynku z uwzględnieniem funkcjonalnej interakcji cynku z receptorem 5-HT1A oraz ocena możliwości zastosowania cynku jako czynnika zwiększającego efektywność leków przeciwdepresyjnych. W latach 2005-2007 odbyła staż podoktorski na uniwersytecie w Jackson, Missisipi, w Zakładzie Psychiatrii. W 2013 roku uzyskała dwa projekty grantowe: Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Narodowego Centrum Nauki. Jej dorobek naukowy stanowią 73 publikacje i 4 rozdziały w książce. Jest także recenzentem prac w kilku zagranicznych czasopismach naukowych. W Wolnym czasie poświęca się swojej rodzinie, opiekuje się dwójką dzieci i wspólnie z mężem trenuje taniec towarzyski.

Agata Bielecka-Dąbrowa
dr hab.
Rozwiń »

Temat pracy:
Wykorzystanie biomarkerów i echokardiograficznych wskaźników dysfunkcji mięśnia sercowego w diagnostyce niewydolności serca u chorych z kardiomiopatią rozstrzeniową i nadciśnieniem tętniczym

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:
Wydział Wojskowo-Lekarski Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, Zakład Nadciśnienia Tętniczego

Wykorzystując aparaturę medyczną i biomarkery opracowuje metody służące wczesnemu rozpoznaniu niewydolności serca pozwalające przewidzieć rokowanie, wybranie optymalnej terapii i wskazanie, czy nie ma powikłań ze strony innych narządów. Obecnie jest adiunktem w Zakładzie Nadciśnienia Tętniczego i niezależnym konsultantem w dziedzinie kardiologii Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Wojskowej Akademii Medycznej – Centralnego Szpitala Weteranów w Łodzi. Jest laureatką Nagród Zespołowych Pierwszego Stopnia Rektora Uniwersytetu Medycznego w Łodzi za cykle publikacji w 2010, 2012, 2013 roku i dwóch nagród w 2014 roku oraz Nagrody Zespołowej Ministra Zdrowia za cykl publikacji w 2011 roku. Jej dorobek naukowy obejmuje 56 publikacji pełnotekstowych. Zajmuje się też redakcją tekstową miesięcznika Farmakoekonomika szpitalna. Wolny czas poświęca swojej dwuletniej córeczce. Poza tym interesuje się ekologicznym ogrodnictwem i sadownictwem oraz gra na instrumentach klawiszowych. Jej największą pasją jest jednak medycyna praktyczna.

Edyta Brzóska-Wójtowicz
dr hab.
Rozwiń »

Temat pracy:
Udział białek adhezyjnych oraz cytokiny Sdf-1 w różnicowaniu i mobilizacji komórek macierzystych do uszkodzonych mięśni szkieletowych

Miejsce wykonywania pracy habilitacyjnej:
Zakład cytologii, Wydział Biologii, Uniwersytet Warszawski

Zajmuje się badaniem mechanizmów warunkujących regenerację mięśni szkieletowych i możliwościami wykorzystania komórek macierzystych dla poprawy tego procesu. Wykazała, że odpowiednio mobilizowanie komórki macierzyste obecne w organizmie lub te, które przeszczepia się do uszkodzonej tkanki mogą wspomagać jej rekonstrukcję. Jako stypendystka rządu Francuskiego odbyła staż w zakładzie Biologii Molekularnej i Komórkowej Rozwoju na Uniwersytecie Piotra i Marii Curie w Paryżu. Jest laureatką kilku nagród, między innymi Nagrody Finałowej w ramach programu Nagrody Naukowe Polityki. Kierowała lub brała udział w 20 projektach badawczych. Poprzez wykłady dla uczniów szkół średnich, zajęcia przedszkolaków, czy prowadzenie zajęć w laboratoriach popularyzuje naukę. Jest recenzentką zagranicznych i polskich czasopism naukowych. W wolnym czasie uwielbia słuchać muzyki, czytać i podróżować. Wspólnie z dziećmi jeździ na rowerach, łyżwach i nartach. Lubi teatr, kino i koncerty.

Justyna Chałubińska-Fendler
dr
Rozwiń »

Temat pracy:
Analiza tekstur obrazu tomografii komputerowej oraz profil immunologiczny w monitorowaniu wczesnej reakcji popromiennej w radioterapii raka płuca

Miejsce wykonywania pracy doktorskiej:
Stacjonarne Studium Doktoranckie przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi.

Badania Justyny Chałubińskiej dotyczą skutków ubocznych radioterapii występujących w zdrowych płucach, które pojawiają się zwykle po zakończeniu radioterapii u chorych na raka płuca, kiedy nie można już wpłynąć na zmiany w leczeniu. Aby zwiększyć bezpieczeństwo radioterapii chorych, dr Justyna Chalubińska skupia się na poszukiwaniu wczesnych biomarkerów uszkodzeniach płuc związanych z radioterapią z surowicy krwi oraz zmianami w teksturze obrazu, które w przyszłości mogłyby pomóc lepiej zoptymalizować leczenie w trakcie jego trwania. Jest członkinią Polskiego Towarzystwa Onkologicznego, ESTRO i ASTRO. Odbyła kursy szkoleniowe w Irlandii, Hiszpanii, Belgii i Polsce. Jest autorką 18 prac oryginalnych. W trakcie studiów na Wydziale Lekarskim trzykrotnie była stypendystką Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla doktorantów za wybitne osiągnięcia. Od 2013 roku współpracuje z Harvard Medical School w Bostonie w ramach projektu badawczego Translational Pilot Grant. Jest też kierownikiem dwóch innych projektów badawczych. W wolnym czasie uczy się jeździć konno.

Natalia Małek-Chudzik
dr
Rozwiń »

Temat pracy:
Potencjał terapeutyczny związków hybrydowych w leczeniu bólu przewlekłego: znaczenie interakcji układów endokanabinoidowego i endowaniloidowego

Miejsce wykonywania pracy doktorskiej:
Instytut Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie

Badania zawarte w pracy doktorskiej Natalii Małek-Chudzik skupiają się na zrozumieniu patomechanizmu bólu przewlekłego, w szczególności zaangażowania endogennych układów kanabinoidiowego i waniloidowego w procesy przekazywania sygnału w układzie nerwowym. Zadanie badaczki polega na skorelowaniu wyników badań behawioralnych przeprowadzanych na modelach zwierzęcych z obserwowanymi zmianami biochemicznymi, co pozwoli na zaproponowanie skutecznego postępowania przeciwbólowego i opracowanie leków wzmacniających działanie związków wytwarzanych przez organizm, a tym samym bezpiecznych i pozbawionych działań niepożądanych. Jest laureatką wielu nagród i wyróżnień. Uczestniczyła w 11 konferencjach naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym. Obecnie jest kierownikiem projektu realizowanego w Zakładzie Farmakologii Bólu w Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii nauk w Krakowie, finansowanego przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach programu „Diamentowy Grant”. Poza pracą w laboratorium pracuje w aptece, zaś w wolnym czasie odpoczywa w ogrodzie, spotyka się z przyjaciółmi, ale też eksperymentuje: uczęszcza na warsztaty garncarstwa, skacze na bungee czy strzela na strzelnicy.